Vedení účetnictví a daňové evidence

Je pro Vás vedení účetnictví noční můrou?

Nechcete dalšího zaměstnance na půl úvazku?

Chcete se zbavit starostí o Vaše faktury?

Daňové, účetní a finanční poradenství

Chcete poradit s Vašimi financemi?

Potřebujete nezávislého konzultanta?

Rádi byste měli více volného času?http://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/automobil-v-podnikani/

Náklady na pohonné hmoty můžeme uplatňovat mimo jiné dle skutečnosti – výši nákladů potom dokládáme daňovými doklady.Používáme-li automobil k podnikání, existuje více možností, jak uplatnit daňové náklady spojené s jeho používáním. Náklady můžeme uplatňovat na základě dokladů, podle skutečně ujetých kilometrů, nebo paušálním výdajem na dopravu.

Automobil zahrnutý v obchodním majetku

Vlastní automobil můžeme zahrnout do obchodního majetku. Pak můžeme uplatňovat daňové odpisy na automobil, výdaje za pohonné hmoty („PHM“), opravy, udržování či pojištění automobilu.

Pronajatý automobil

U pronajatého automobilu dáváme do nákladů nájem vozu, náklady za pohonné hmoty, náklady na opravu a udržování a také pojištění automobilu.

Pokud automobil pořídíme formou leasingu, první zvýšenou splátku (nebo akontační zálohu) časově rozlišujeme, v nákladech pak máme měsíční platby (včetně finanční služby a pojištění vozidla). Dále máme v nákladech výdaje na PHM, na opravy a udržování.

Vlastní automobil nezahrnutý v obchodním majetku

Pokud používáme k podnikání vlastní automobil, který ale nezahrnujeme do obchodního majetku, nemůžeme na toto auto uplatňovat v daňových nákladech odpisy ani náklady na opravy a udržování nebo náklady na pojištění.

V nákladech však můžeme uplatňovat amortizaci vozidla za každý ujetý kilometr.

Dále uplatňujeme náklady na PHM – buď skutečné náklady, nebo náhrady dle průměrných cen PHM vyhlašovaných každoročně Ministerstvem financí (aktuální ceny viz v článku Cestovní náhrady v roce 2015). Náhrady za pohonné hmoty uplatňujeme pouze podle počtu skutečně ujetých kilometrů, vycházíme z průměrné spotřeby dle technického průkazu vozidla. Píšeme tzv. cesťáky (cestovní příkazy).

Bezplatný pronájem nebo výpůjčka automobilu

V tomto případě můžeme uplatnit pouze výdaj na pohonné hmoty, nikoli amortizaci vozidla nebo opravy a údržbu vozu. Pronajímatel vozidla je povinný zaplatit silniční daň.

Pronájem vozidla od blízké osoby

Pronajímá-li si podnikatel automobil od blízké osoby, musí být pronájem vozidla ve výši obvyklé. Pronajímatel vozidla je povinný zaplatit silniční daň a příjmy z pronájmu musí uvádět ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Náklady na pohonné hmoty uplatňované dle skutečných nákladů – dokladů

Náklady na pohonné hmoty můžeme uplatňovat dle skutečnosti – výši nákladů dokládáme daňovými doklady.

V tomto případě jsme povinni vést knihu jízd. To znamená zaznamenat každý jeden ujetý kilometr tímto automobilem. Knihu jízd jsme povinni vést také v případě, kdy si jako plátce DPH chceme z nákupu pohonných hmot uplatňovat odpočet daně z přidané hodnoty.

Pokud automobil používáme pro pracovní i soukromé účely, výdaje krátíme poměrem pracovních a soukromých cest.

Paušální výdaje na dopravu

Paušální výdaj můžeme použít maximálně u tří automobilů. Může se jednat o automobil zahrnutý do obchodního majetku nebo vlastní nezahrnutý do obchodního majetku, nebo o automobil pronajatý od jiné osoby. Paušální výdaj nemůžeme použít u bezúplatně pronajatého vozidla, u automobilu na úvěr se zajišťovacím převodem práva nebo u automobilu pořízeného formou finančního leasingu.

Paušální výdaj na dopravu činí 5 000 Kč měsíčně, nebo 4 000 Kč měsíčně, pokud je automobil používán také pro soukromé účely. Automobil však nesmí používat žádná jiná osoba, kromě osob spolupracujících nebo zaměstnanců (ti však také musí automobil používat výhradně k pracovním účelům).

Pokud použijeme krácený paušální výdaj, tedy 4 000 Kč měsíčně, musíme krátit na 80 % též ostatní výdaje – odpisy, opravy a udržování, pojistné. Krácený paušální výdaj použijeme pouze u jednoho vozidla, ostatní vozidla používáme výhradně k podnikání.

Paušální výdaj na dopravu kryje náklady na pohonné hmoty a na parkovné, u použití paušálního výdaje tedy můžeme dál použít náklady na opravy a údržbu a pojistné. U vlastního vozidla zahrnutého do obchodního majetku můžeme dál uplatnit také odpisy. U pronajatého vozu pak náklady na pronájem nebo na leasing v prokázané výši.

Při použití paušálního výdaje na dopravu není povinnost vést knihu jízd, pokud automobil nepoužívají také zaměstnanci a pokud neuplatňujme DPH z pohonných hmot (samozřejmě pokud jsme plátci DPH).

Plátci DPH mají nárok na odpočet daně i v případě paušálního výdaje na dopravu, musí však vést knihu jízd a evidenci DPH.

Pozor, ať už používáme jakýkoli z výše uvedených způsobů, vždy musíme za automobil platit silniční daň. Zvolený způsob uplatňování výdajů na vozidlo nesmíme v průběhu roku měnit.

Fyzické osoby, které uplatňují procentní paušální výdaj, tedy nevedou účetnictví nebo daňovou evidenci, samozřejmě neuplatňují ani jeden z výše uvedených způsobů. Náklady na dopravu jsou již zahrnuty v paušálním výdaji na podnikání.