Vedení účetnictví a daňové evidence

Je pro Vás vedení účetnictví noční můrou?

Nechcete dalšího zaměstnance na půl úvazku?

Chcete se zbavit starostí o Vaše faktury?

Daňové, účetní a finanční poradenství

Chcete poradit s Vašimi financemi?

Potřebujete nezávislého konzultanta?

Rádi byste měli více volného času?Pojistné vypočítává zaměstnavatel sám a je povinný si určit také sazbu pojistného dle odvětvové klasifikace ekonomických činností.


http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/urazove-pojisteni-z-danoveho-a-ucetniho-hlediska/K úrazovému pojištění je ze zákona povinný přihlásit se každý zaměstnavatel, pokud zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance. Pojištění vzniká ze zákona, proto se jedná o daňový náklad zaměstnavatele.

K úrazovému pojištění neboli zákonnému pojištění zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání je ze zákona povinný přihlásit se každý zaměstnavatel, pokud zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance.

Pojištění vzniká ze zákona, neuzavírá se žádná pojistná smlouva, a vztahuje se na všechny zaměstnance s platnou pracovní smlouvou, nebo na zaměstnance, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřenou dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Pojištění vzniká ode dne uzavření prvního pracovněprávního vztahu.

Zaměstnavatel musí vznik prvního pracovněprávního vztahu písemně nebo elektronicky nahlásit pojišťovně. Státem je povinně určená pojišťovna Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Do konce roku 1992 měli zaměstnavatelé možnost pojistit se také u České pojišťovny, a.s.

Úrazové pojištění zaměstnanců upravuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb.

Pojistné platí zaměstnavatel a je příjmem do státního rozpočtu.

Výpočet pojistného

Pojistné vypočítává zaměstnavatel sám a je povinný si určit také sazbu pojistného dle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) – sazebník je přílohou vyhlášky Ministerstva financí č. 125/1993 Sb.

Základem pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které zaměstnavatel v tomto období zaměstnával (souhrn hrubých mezd). Vyměřovací základ se stanovuje stejně jako vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Omezení pro maximální vyměřovací základ se na úrazové pojištění nevztahuje.

Výši pojistného vypočítáme tak, že vynásobíme souhrn vyměřovacích základů příslušnou sazbou pojistného. Sazby pojistného jsou uvedeny v promile dle OKEČ.

V případě, že má zaměstnavatel zaměstnance pouze na základě dohod o provedení práce do 10.000 Kč měsíčně, odvádí zaměstnavatel úrazové pojištění v minimální výši, což je 100 Kč čtvrtletně.

Platba pojistného

Úrazové pojistné se platí čtvrtletně za příslušné období dopředu, vypočtené ze mzdových údajů předchozího čtvrtletí.

Splatnost pojistného na 1. čtvrtletí je 31. 1., na 2. čtvrtletí 30. 4., na 3. čtvrtletí 31. 7. a na 4. čtvrtletí 31. 10. příslušného roku.

První pojistné je splatné dvakrát. Jednou zpětně za období, které uplynulo, a zaměstnavatel byl pojištěn, ale pojistné nemohl zaplatit, protože mu nebyly známy vyměřovací základy. Druhá platba je dopředu na následující pojistné období (další čtvrtletí). Obě platby jsou vypočtené z prvních získaných vyměřovacích základů.

Zaměstnavatelé, kteří jsou pojištěni u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group platí pojistné na účet 40002-50404011/0100 Komerční banky, a.s., Praha 1. Variabilním symbolem je identifikační číslo (IČ) zaměstnavatele.

Pokud zaměstnavatel nezaplatí pojistné včas, zvyšuje se dlužné pojistné o 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc prodlení.

Úrazové pojištění z daňového hlediska

Úrazové pojištění platí zaměstnavatel, zaměstnancům se tedy ze mzdy nestrhává jako sociální a zdravotní pojištění. Jelikož se jedná o zákonné pojištění, jde o daňový náklad zaměstnavatele.

Pokud zaměstnavatel vede daňovou evidenci (zaměstnavatel je fyzická osoba), jedná se o náklad, resp. výdaj, až v okamžiku zaplacení pojistného pojišťovně.

V účetnictví se účtuje o daňovém nákladu v období, do kterého časově spadá, tedy v příslušném čtvrtletí. Jelikož je úrazové pojištění za dané čtvrtletí splatné do konce prvního měsíce daného čtvrtletí, je datum zaúčtování nákladu a platby ve stejném období (pokud je zaplaceno v termínu splatnosti).

Úrazové pojištění z účetního hlediska

Existuje několik pohledů a názorů na to, jak správně zaúčtovat úrazové pojištění. Jedna věc je však jasná – vznik závazku zaúčtujeme na straně Má dáti jako daňový náklad a na straně Dal jako závazek.

Setkáváme se tedy s účtováním na účtech nákladových (Má dáti):

  • 527 – Zákonné sociální náklady

  • 568 – Ostatní finanční náklady

  • 525 – Ostatní sociální pojištění

  • 548 – Ostatní provozní náklady


a závazkových (Dal):

  • 325 – Ostatní závazky

  • 379 – Jiné závazky

  • 336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění


Úhradu pak zaúčtujeme na straně Má dáti jako úhradu závazku a na straně Dal jako úbytek finančních prostředků (MD/Dal):

  • 325/221

  • 379/221

  • 336/221